สนามเทพหัสดิน

ประวัติ

ก่อสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2508 ได้ดำเนินการปรับปรุงและจัดสร้างสนามกีฬาต่างๆ เพื่อเตรียมการในการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ครั้งที่ 5 ในปี พ.ศ. 2509 โดยใช้ชื่อว่า สนามฮ้อกกี้ และในปี พ.ศ.2526 ได้เปลี่ยนชื่อเป็นสนามเทพหัสดิน เพื่อเป็นอนุสรณ์และเกียรติประวัติแก่ นายนาค เทพหัสดิน ฯ ณ อยุธยา อดีตรักษาการในตำแหน่ง อธิบดีกรมพลศึกษา

วัตถุประสงค์

1. สนามเทพหัสดินมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้แข่งขันกีฬา หรือเพื่อจัดกิจกรรมทางกรีฑา หรือกิจกรรมอื่นๆ

2. กรณีการขอใช้สนามเทพหัสดิน เพื่อจัดกิจกรรมอื่นนั้น กิจกรรมที่จะกระทำต้องมีวัตถุประสงค์ที่ไม่ขัดต่อความเรียบร้อย และศีลธรรมอันดีงามของประชาชน และกรมพลศึกษาจะพิจารณาอนุญาตให้ใช้ได้ เมื่อผู้ขอใช้ได้ทำความตกลงกับกรมพลศึกษาเป็นกรณีพิเศษแล้ว

รายละเอียดสนาม

1. ขนาดสนาม กว้าง 72 ยาว 110 เมตร (สนามฟุตบอล กว้าง 68 เมตร ยาว 105 เมตร)

2. ลู่วิ่ง 8 ลู่

3. ความจุที่นั่งรวม

4. ห้องพักนักกีฬา มี 4 ห้อง

5. ห้องผู้ตัดสิน 1 ห้อง

6. ห้องผู้สื่อข่าว 1 ห้อง

7. ห้องรับรองวีไอพี 1 ห้อง

8. ห้องพยาบาล 1 ห้อง

9. ห้องแถลงข่าว 1 ห้อง (จุได้ 50 คน)

อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน (เจ้าหน้าที่เต็มอัตรา)

  • ผู้ควบคุมดูแลอาคารสนามกีฬา 1 คน
  • เจ้าหน้าที่สาธารณูปโภค
    • ระบบไฟฟ้า 1 คน
    • ระบบประปา 1 คน
  • เจ้าหน้าที่ดูแลสนามและอาคารสถานกีฬา 8 คน
  • เจ้าหน้าที่ดูแลระบบสกอร์บอร์ด 2 คน
  • เจ้าหน้าที่ดูแลระบบเครื่องเสียง/สื่อโสตฯ 2 คน
  • เจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลทำความสะอาด 1 คน

หมายเหตุ อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน ขึ้นอยู่กับปริมาณงานที่ขอใช้ในแต่ละวัน
- กิจกรรมที่จัดทั้งสนาม จัดเจ้าหน้าที่เต็มอัตรา
- กิจกรรมขนาดเล็ก จัดเจ้าหน้าที่ลดลง ตามปริมาณงานที่ขอใช้

อัตราค่าบริการ