สนามศุภชลาศัย

ประวัติ

แต่เดิมการแข่งขันกรีฑานักเรียน จะจัดอยู่ที่สนามโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ต่อมา นาวาโท หลวงศุภชลาศัย ร.น. อธิบดีกรมพลศึกษาคนแรก ได้ย้ายสนามแข่งขันไปแข่งขันที่ท้องสนามหลวง เมื่อ พ.ศ. 2477 และในปีเดียวกันก็ได้ทำสัญญาเช่าที่ดินบริเวณตำบลวังใหม่ กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตรง บริเวณที่เดิมเป็นวังวินเซอร์ ซึ่งเป็นวังที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ สร้างพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมกฏราชกุมาร เพื่อสร้าง สนามกีฬา และโรงเรียนพลศึกษากลาง สนามกีฬาแห่งใหม่นี้ใช้ชื่อว่า สนามกรีฑาสถาน เริ่มงานตั้งแต่ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2480 จวบจนแล้วเสร็จสมบูรณ์เมื่อ พ.ศ.2484

กรมพลศึกษาย้ายมาอยู่ที่ สนามกีฬาแห่งใหม่นี้เมื่อ พ.ศ.2481 พร้อมทั้งย้ายการแข่งขันกรีฑาประชาชนชาย ประจำปี พ.ศ. 2481 จากสนามหลวงมาจัดที่นี่ โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันท มหิดล เสด็จพระราชดำเนินเป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขัน ณ สนามกรีฑาสถานเป็นครั้งแรก

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2484 กรมพลศึกษา ได้เปลี่ยนชื่อสนามกรีฑาสถาน เป็น สนามศุภชลาสัยกรีฑาสถานแห่งชาติ เพื่อเป็นเกียรติแก่ หลวงศุภชลาศัย ปัจจุบันนิยมเรียกสั้น เพียงว่า สนามศุภชลาศัย หรือสนามกีฬาแห่งชาติ

ปัจจุบัน สนามศุภชลาสัยได้อยู่ในความดูแล ของกรมพลศึกษา และได้คืนพื้นที่บางส่วนให้เป็นสถานที่เรียน ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และใช้สถานที่บางส่วนเป็นที่ทำการของกรมพลศึกษา นอกจากนั้นยังเป็นที่ตั้งของหน่วยงาน สมาคมเกี่ยวกับกีฬา และนันทนาการอื่นๆ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อใช้ในการแข่งขันกีฬาฟุตบอลระดับชาติเฉพาะรอบรองชนะเลิศ หรือรอบชิงชนะเลิศ หรือกีฬาฟุตบอลระหว่างประเทศ

2. เพื่อใช้ในการแข่งขันกรีฑาระดับชาติ หรือกรีฑาระหว่างประเทศ

3. เพื่อใช้จัดกิจกรรมทางการกีฬา หรือกิจกรรมอื่นที่ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อลู่วิ่งและอุปกรณ์ประจำสนาม ซึ่งกรมพลศึกษาจะพิจารณาอนุญาตเป็นรายๆ ไป

4. การจัดกิจกรรมอื่นๆ ในการให้บริการประชาชน

ผู้มีสิทธิขอใช้สนามศุภชลาศัย

หน่วยงานของทางราชการ สมาคมกีฬาสมัครเล่น หรือหน่วยงานอื่นที่กรมพลศึกษาให้ความร่วมมือทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

หน่วยงานอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น

รายละเอียดสนาม

1. ขนาดสนาม กว้าง 72 ยาว 110 เมตร(สนามฟุตบอล กว้าง 68 เมตร ยาว 105 เมตร)

2. ลู่วิ่ง 8 ลู่

3. ความจุที่นั่ง 19,615 ที่นั่ง
ด้านมีหลังคา 5,804 ที่นั่ง , ด้านฝั่งตรงข้ามมีหลังคา 5,486 ที่นั่ง ,
อัฒจันทร์ด้านเหนือ 3,942 ที่นั่ง , อัฒจันทร์ด้านใต้ 4,383 ที่นั่ง

4. ห้องพักนักกีฬา 4 ห้อง

5. ห้องผู้ตัดสิน 1 ห้อง

6. ห้องผู้สื่อข่าว 1 ห้อง

7. ห้องรับรองวีไอพี 1 ห้อง

8. ห้องพยาบาล 1 ห้อง

9. ห้องแถลงข่าว 1 ข่าว (จุได้ 50 คน)

อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน (เจ้าหน้าที่เต็มอัตรา)

 • ผู้ควบคุมดูแลอาคารสถานกีฬา 1 คน
 • เจ้าหน้าที่ดูแลสนามและอาคารสถานกีฬา 12 คน
 • เจ้าหน้าที่สาธารณูปโภค ระบบไฟฟ้า 1 คน
 • เจ้าหน้าที่สาธารณูปโภค ระบบประปา 1 คน
 • เจ้าหน้าที่ดูแลระบบสกอร์บอร์ด 3 คน
 • เจ้าหน้าที่ดูแลระบบเครื่องเสียง/สื่อโสตฯ 3 คน
 • เจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลทำความสะอาด 1 คน

หมายเหตุ อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน ขึ้นอยู่กับปริมาณงานที่ขอใช้ในแต่ละวัน
- กิจกรรมที่จัดทั้งสนาม จัดเจ้าหน้าที่เต็มอัตรา
- กิจกรรมขนาดเล็ก จัดเจ้าหน้าที่ลดลง ตามปริมาณงานที่ขอใช้

อัตราค่าบริการ

กรณี ไม่มีการจำหน่ายตั๋ว

 • หลักประกันความเสียหาย
  10000.00
 • ค่าบริการชั่วโมงละ
  0.00
 • ค่าบริการสกอร์บอร์ดชั่วโมงละ
  500.00
 • ค่าเครื่องเสียงวันละ
  1000.00
 • ค่าไฟส่องสนามชั่วโมงละ
  3000.00
 • ค่าสาธารณูปโภควันละ
  2000.00
 • ค่าบริการพิเศษวันละ
  0.00
 • ค่าเครื่องปรับอากาศชั่วโมงละ
  0.00

กรณี มีการจำหน่ายตั๋ว

 • หลักประกันความเสียหาย
  10000.00
 • ค่าบริการชั่วโมงละ
  5000.00
 • ค่าบริการสกอร์บอร์ดชั่วโมงละ
  500.00
 • ค่าเครื่องเสียงวันละ
  1000.00
 • ค่าไฟส่องสนามชั่วโมงละ
  3000.00
 • ค่าสาธารณูปโภควันละ
  2000.00
 • ค่าบริการพิเศษวันละ
  100000.00
 • ค่าเครื่องปรับอากาศชั่วโมงละ
  0.00