ลานกีฬาอเนกประสงค์

ประวัติ

เป็นลานกีฬาซึ่งตั้งอยู่หน้าอาคารกีฬา นิมิบุตร ใช้สำหรับจัดกิจกรรมต่างๆ และให้บริการประชาชน ในการใช้สถานที่ในการออกกำลังกาย

วัตถุประสงค์

1. ใช้สำหรับจัดกิจกรรมต่างๆ

2. ใช้สำหรับจัดแข่งขันกีฬาต่างๆ

3. ใช้สำหรับให้บริการด้านสถานที่ในการออกกำลังกาย ของประชาชน

รายละเอียดสนาม

1. ลานอเนกประสงค์ กลางแจ้ง ขนาดความกว้าง 30 เมตร ยาว 100 เมตร

2. มีสนามฟุตซอลพื้นผิดพียู 2 สนาม ขนาดสนามฟุตซอล 20 x 40 เมตร

3. กรณีจัดการแข่งขันได้เฉพาะกลางวัน ไฟแสงสว่างไม่เหมาะสำหรับการแข่งขัน

4. ไม่มีห้องพักใดๆทั้งสิ้น

อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน (เจ้าหน้าที่เต็มอัตรา)

 • ผู้ควบคุมดูแลอาคารสนามกีฬา 1 คน
 • เจ้าหน้าที่สาธารณูปโภค
  • ระบบไฟฟ้า 1 คน
  • ระบบประปา 1 คน
 • เจ้าหน้าที่ดูแลสนามและอาคารสถานกีฬา 4 คน
 • เจ้าหน้าที่ดูแลระบบเครื่องเสียง/สื่อโสตฯ 2 คน
 • เจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลทำความสะอาด 1 คน

หมายเหตุ อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน ขึ้นอยู่กับปริมาณงานที่ขอใช้ในแต่ละวัน
- กิจกรรมที่จัดทั้งสนาม จัดเจ้าหน้าที่เต็มอัตรา
- กิจกรรมขนาดเล็ก จัดเจ้าหน้าที่ลดลง ตามปริมาณงานที่ขอใช้

อัตราค่าบริการ

กรณี ไม่มีการจำหน่ายตั๋ว

 • หลักประกันความเสียหาย
  1000.00
 • ค่าบริการชั่วโมงละ
  1000.00
 • ค่าบริการสกอร์บอร์ดชั่วโมงละ
  0.00
 • ค่าเครื่องเสียงวันละ
  0.00
 • ค่าไฟส่องสนามชั่วโมงละ
  300.00
 • ค่าสาธารณูปโภควันละ
  1000.00
 • ค่าบริการพิเศษวันละ
  0.00
 • ค่าเครื่องปรับอากาศชั่วโมงละ
  0.00

กรณี มีการจำหน่ายตั๋ว

 • หลักประกันความเสียหาย
  1000.00
 • ค่าบริการชั่วโมงละ
  2000.00
 • ค่าบริการสกอร์บอร์ดชั่วโมงละ
  0.00
 • ค่าเครื่องเสียงวันละ
  0.00
 • ค่าไฟส่องสนามชั่วโมงละ
  300.00
 • ค่าสาธารณูปโภควันละ
  1000.00
 • ค่าบริการพิเศษวันละ
  5000.00
 • ค่าเครื่องปรับอากาศชั่วโมงละ
  0.00