สนามฟุตบอล 2

ประวัติ

อาคารอัฒจันทร์สนามฟุตบอล สนาม 2

ห้องพักนักกีฬา จำนวน 2 ห้อง

ใช้ในการแข่งขันกีฬา และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อเยาวชน และประชาชน

รายละเอียดสนาม

1. อัฒจันทร์ความจุที่นั่งประมาณ 200 คน

2. ห้องน้ำ , ห้องอาบน้ำ

อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน (เจ้าหน้าที่เต็มอัตรา)

 • ผู้ควบคุมดูแลอาคารสนามกีฬา 1 คน
 • เจ้าหน้าที่สาธารณูปโภค
  • ระบบไฟฟ้า 1 คน
  • ระบบประปา 1 คน
 • เจ้าหน้าที่ดูแลสนามและอาคารสถานกีฬา 5 คน
 • เจ้าหน้าที่ดูแลระบบสกอร์บอร์ด 2 คน
 • เจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลทำความสะอาด 1 คน

หมายเหตุ อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน ขึ้นอยู่กับปริมาณงานที่ขอใช้ในแต่ละวัน
- กิจกรรมที่จัดทั้งสนาม จัดเจ้าหน้าที่เต็มอัตรา
- กิจกรรมขนาดเล็ก จัดเจ้าหน้าที่ลดลง ตามปริมาณงานที่ขอใช้

อัตราค่าบริการ

กรณี ไม่มีการจำหน่ายตั๋ว

 • หลักประกันความเสียหาย
  1000.00
 • ค่าบริการชั่วโมงละ
  500.00
 • ค่าบริการสกอร์บอร์ดชั่วโมงละ
  0.00
 • ค่าเครื่องเสียงวันละ
  0.00
 • ค่าไฟส่องสนามชั่วโมงละ
  0.00
 • ค่าสาธารณูปโภควันละ
  200.00
 • ค่าบริการพิเศษวันละ
  0.00
 • ค่าเครื่องปรับอากาศชั่วโมงละ
  0.00

กรณี มีการจำหน่ายตั๋ว

 • หลักประกันความเสียหาย
  1000.00
 • ค่าบริการชั่วโมงละ
  1000.00
 • ค่าบริการสกอร์บอร์ดชั่วโมงละ
  0.00
 • ค่าเครื่องเสียงวันละ
  0.00
 • ค่าไฟส่องสนามชั่วโมงละ
  0.00
 • ค่าสาธารณูปโภควันละ
  200.00
 • ค่าบริการพิเศษวันละ
  5000.00
 • ค่าเครื่องปรับอากาศชั่วโมงละ
  0.00

กรณี อื่นๆ

 • หลักประกันความเสียหาย
  1000.00
 • ค่าบริการชั่วโมงละ
  10000.00
 • ค่าบริการสกอร์บอร์ดชั่วโมงละ
  0.00
 • ค่าเครื่องเสียงวันละ
  0.00
 • ค่าไฟส่องสนามชั่วโมงละ
  0.00
 • ค่าสาธารณูปโภควันละ
  5000.00
 • ค่าบริการพิเศษวันละ
  5000.00
 • ค่าเครื่องปรับอากาศชั่วโมงละ
  0.00