บริการสนามกีฬาแห่งชาติ และสนามอื่นๆ กรมพลศึกษาเปิดให้บริการใช้งานสนามกีฬาแห่งชาติ และสนามอื่นๆที่อยู่ภายใต้การดูแลของกรมฯ ท่านผู้สนใจสามารถดูรายละเอียด และยื่นคำขอจองใช้สนามกีฬาได้ ดังนี้